Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Opis studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w placówkach systemu oświaty.

Realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 1289).

Koszt

3900
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 3 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
  • System oświaty i prawo oświatowe
  • Pedeutologia z etyką
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • Specyfika funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym
  • Pedagogika specjalna – praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  • Diagnostyka pedagogiczna
  • Wspomaganie rozwoju dziecka
  • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty
  • Profilaktyka i promocja zdrowia
  • Negocjacje i mediacje
  • Interwencja kryzysowa
  • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są dla absolwentów studiów jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, pragnących zdobyć przygotowanie pedagogiczne umożliwiające wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa i pracę w placówkach systemu oświaty.

 Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa obejmuje wiedzę pedagogiczną, kluczową z punktu widzenia przygotowania do pracy w systemie oświaty, oraz umiejętności i kompetencje metodyczne warunkujące podejmowanie efektywnych działań zawodowych nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl