Kadra szkoleniowa

Renata Idzik

 

Założycielka Centrum Rozwoju i Psychoedukacji MODI, psycholog o specjalności klinicznej, mediator i wykładowca akademicki z ponad 10-letnim doświadczeniem w organizacji i prowadzeniu szkoleń oraz  pracy indywidualnej z pacjentem.

Psycholog o specjalności klinicznej, psychotraumatolog. Ukończyła szereg szkoleń oraz kursów kwalifikacyjnych w tym przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora, przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu. 

Doświadczenie zdobywała m.in. w poradni Psychologiczno-Logopedycznej, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Galicyjskiej Fundacji oraz Centrum Integracji Społecznej. 

Specjalizuje się w pracy z osobami  z traumą, zaburzeniami lękowymi (OCD, lęk napadowy, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, lęk społeczny, zespół stresu pourazowego PTSD), zaburzeniami nastroju, niską samooceną, kryzysami życiowymi (rozstanie, żałoba, trudna diagnoza medyczna) oraz wypaleniem zawodowym. 

Prowadzi także szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, zarządzania stresem, wypalenia zawodowego, interwencji kryzysowej, motywacji i aktywizacji społeczno-zawodowej oraz współpracy z rodziną.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również ze studentami prowadząc wykłady z zakresu psychologii oraz pedagogiki specjalnej.

Kadra prowadząca

dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor UJ. W obszarze zainteresowań badawczych Pana Profesora znajdują się zarządzanie i przywództwa edukacyjne, kultura organizacyjna instytucji edukacyjnych, współpraca organizacyjna w sferze publicznej. Dorobek naukowy Pana Profesora obejmuje ponad 110 pozycji wśród których znajdują się monografie, redakcje monografii, rozdziały w monografiach, artykuły i publikacje pokonferencyjne. Dr hab. Roman Dorczak brał udział w licznych projektach badawczych i rozwojowych finansowanych ze środków krajowych, unijnych i innych. Jest członkiem międzynarodowej sieci badań nad przywództwem i zarządzaniem w edukacji ENIRDELM (European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management). Twórca i Redaktor Naczelny czasopisma Contemporary Educational Leadership. Współpracuje jako recenzent z takimi czasopismami jak Management (IRSPM). Jako recenzent współpracuje z takimi czasopismami jak np. School Leadership and Management, Journal of Organizational Change Management, Occupational Medicine.

dr Agnieszka Fusińska-Korpik

Dr nauk społecznych, psycholog, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia z psychologii klinicznej. Pracuje na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychiatrii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Zajmuje się diagnozą oraz terapią dorosłych i adolescentów.  Główne obszary pracy:

 • wsparcie w kryzysach życiowych,
 • terapia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego,
 • trudności w relacjach interpersonalnych,
 • problemy emocjonalne.

Prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, komunikacji z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, psychotraumatologii, symptomatologii zaburzeń psychicznych w różnych grupach rozwojowych. Koordynator programów profilaktycznych w obszarze zdrowia psychicznego.

Naukowo zajmuje się między innymi identyfikacją czynników patogennych w rozwoju osobowym, oceną skuteczności programów profilaktycznych i leczniczych oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii w psychoterapii.

dr Małgorzata Lis

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, psycholog, pedagog, wykładowca. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Diagnozy i terapia integracji sensorycznej”, „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, „Oligofrenopedagogiki”, a także szereg kursów i szkoleń, m.in. „Szkolenie kwalifikacyjne Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 w praktyce diagnostycznej”, „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP”, „Karty Oceny Zachowania i Emocji- KOZE”,  „Diagnoza funkcjonowania jakości rodziny” i inne. Prowadzi własną praktykę,  zajmuje się diagnozą  rozwoju dziecka (0-9 lat), rozpoznawaniem przyczyn trudności szkolnych, udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i dorosłym. Współpracuje z uczelniami wyższymi, prowadząc zajęcia m.in. dla nauczycieli, na kierunkach: Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Oligofrenopedagogiki z zakresu przygotowania pedagogicznego (Diagnoza i ewaluacja w pracy ucznia, Diagnoza i profilaktyka niepowodzeń szkolnych).

dr Piotr Magiera

Doktor nauk humanistycznych, od kilkunastu lat związany z edukacja. Podczas swojej dotychczasowej działalności miał możliwość realizować się jako wychowawca, nauczyciel oraz edukator zarówno w sektorze państwowym i prywatnym. Obecnie jest dyrektorem placówki edukacyjnej. W pracy zawsze stawia na pierwszym miejscu drugiego człowieka, jego potrzeby i oczekiwania. Zawsze innowacyjnie podchodzi do planowania procesów szkoleń, ponieważ zmienna rzeczywistość wymaga działań nieszablonowych. Jako trener podejmuje tematykę związaną z następującymi  obszarami:

 • Zarządzanie i przywództwo edukacyjne.
 • Rozwój kadry kierowniczej w zakresie wieloaspektowego podejścia coachingowego. konsultingowego oraz mentoringowego.
 • Nowoczesne strategie rozwojowe.
 • Zarządzanie kryzysem w organizacji.

Ukończone studia:

 • Business Development – coaching, konsulting, mentoring
 • Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
 • Zarządzanie i przywództwo w oświacie
 • Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką
 • Informatyka z administracją sieciami komputerowymi
 • Historia

Ukończone kursy:

 • Kurs Trenerów Nauki
 • Tutoring i Mentoring – Edukacja Spersonalizowana w Praktyce
 • Mediacje sądowe i pozasądowe
 • Mediacje pracownicze i rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Projektanci Design Thinking
 • Zarządzanie kryzysem w organizacji

Dr Ewelina Sobocha

Dr nauk o zdrowiu, pedagog specjalny – oligofrenopedagog i edukator seksualny, biegły sądowy w zakresie pedagogiki specjalnej oligofrenopedagogika, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców i opiekunów na temat seksualności. Zainteresowania naukowe dr Eweliny Sobochy koncentrują się wokół następującej problematyki:

 • edukacja i terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 • funkcjonowanie  psychospołeczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dorosłość i starość osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • seksualność osób z niepełnosprawnością.

dr leszek woszczek

Absolwent psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przez wiele lat pracował w Instytucie Psychologii oraz, jako adiunkt, w Katedrze Psychologii Klinicznej i Sądowej UŚ. Jest autorem ok. 30 artykułów i współredaktorem kilku monografii oraz uczestnikiem i organizatorem wielu konferencji krajowych i zagranicznych, dedykowanych środowisku psychologicznemu. Będąc wykładowcą na Studium Podyplomowym dla biegłych sądowych psychologów przygotował oryginalny program z zakresu psychologii zeznań i przesłuchań, a następnie przeprowadził szereg wykładów i szkoleń dla sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Od roku 1997 jest Dyrektorem Studium Menedżerów, Biznesu i Administracji. Wykłada elementy psychologii ogólnej, społecznej i osobowości, psychologii BHP, obsługi klienta, negocjacji i zarządzania w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej. Był wykładowcą, Prorektorem i Rektorem WSPiM w Chrzanowie. Prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia z zakresu: psychologii, komunikacji interpersonalnej, emocji i motywacji, negocjacji oraz psychologii sprzedaży i obsługi klienta dla wielu ośrodków akademickich oraz szkoleniowych Śląska i Małopolski. Doświadczenie zawodowe, erudycja, umiejętność nawiązywania kontaktu z każdym, bez wyjątku, gremium słuchaczy, to atuty tego naukowca, badacza i nauczyciela akademickiego, który z pasją i zaangażowaniem oraz poczuciem humoru potrafi zainteresować odbiorców w różnym wieku i z różnorodnych środowisk wielorakimi aspektami psychologii, a także jej możliwym i znaczącym wpływem na rozliczne dziedziny życia społecznego i gospodarczego.

Aleksandra Bargieł

Z wykształcenia polonistka oraz doradca zawodowy. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako nauczyciel języka polskiego w różnych typach szkół ogólnokształcących oraz technicznych. Od dwunastu lat zrealizowała ponad sto wyjazdów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, studyjnym, lub rekreacyjnym, trwających od jednego do kilkunastu dni, prowadząc je jako licencjonowany pilot wycieczek, koordynator, animator oraz trener/szkoleniowiec. Odbiorcami wyjazdów są rodziny, dorośli lub młodzież i dzieci, często osoby z niepełnosprawnościami, rodziny zastępcze, podopieczni różnych instytucji państwowych lub samorządowych, takich jak np. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie ośrodki pomocy społecznej itp. Pilotowanie grup, przygotowanie atrakcyjnego programu wyjazdów, a także prezentacja interesujących pod względem tradycji i kultury czy przyrody miejsc i obiektów w Polsce są dla Aleksandry Bargieł wyzwaniem, pasją i prawdziwą przyjemnością, a wysoka kultura osobista i pogoda ducha oraz umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z podopiecznymi, pozytywnie wpływają na atmosferę organizowanych przez nią spotkań, imprez, szkoleń czy wyjazdów.

Jacek Biłko

Z zawodu psycholog, doradca zawodowy oraz religioznawca. Autor szeregu publikacji, które odzwierciedlają jego zainteresowania we wszystkich  wymienionych dziedzinach. Jako psycholog podejmuje w pracy problematykę uzależnień, badał także mechanizmy funkcjonowania sekt religijnych. Jako doradca zawodowy zgłębia problematykę mechanizmów rynkowych, narzędzi diagnostycznych oraz predyspozycji w szczególności młodzieży i dzieci do podejmowania pracy w określonym zawodzie. Od lat dziewięćdziesiątych pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, współpracując równocześnie z ośrodkami akademickimi jako wykładowca. Realizuje zajęcia adresowane do młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz doradców zawodowych. Umiejętnie łączy zainteresowania kulturą z praktyką działań na rzecz rozwoju osobistego młodych, będąc asystentem psychodramy. Jest człowiekiem wszechstronnym, prowadzi wnikliwe obserwacje zjawisk społecznych
i kulturowych, a wnioskami dzieli się w przekonujący sposób ze słuchaczami z różnych środowisk i pokoleń. Posiada łatwość nawiązywania kontaktu, wzbudza zainteresowanie przekazywanymi treściami i obserwacjami, chętnie wsłuchuje się w opinie środowiska naukowego, jak i adresatów swoich wystąpień. Jest doświadczonym trenerem, szkoleniowcem i nauczycielem akademickim, a także uczestnikiem i realizatorem licznych programów i projektów unijnych z zakresu psychologii oraz doradztwa zawodowego.

Edward Bolak

Ukończył studia wyższe magisterskie dzienne w zakresie filozofii, specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii. Od 2003 roku pracuje w Ośrodku – Fundacji Wspólnota Nadziei „FARMA ŻYCIA”. Jest doświadczonym szkoleniowcem, trenerem i terapeutą, specjalistą ds. autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie jako kierownik instytucji szkoleniowej i koordynator projektów.

Ważną cechą trenera jest umiejętność przygotowania oraz wszechstronnego opracowania tematyki kursu (projektowanie), dobierania materiałów, strategii, metod, form, środków kształcenia, doboru optymalnych narzędzi walidacyjnych.

W zakresie prowadzenia zajęć posiada umiejętność praktycznego stosowania strategii, metod, form kształcenia, umiejętność pracy z dużą i małą grupą oraz pracy indywidualnej, umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii. Posiada umiejętność korzystania z platform zdalnego nauczania, a także korzystania z nowoczesnych środków dydaktycznych. 

Rozwija i doskonali wiedzę oraz umiejętności związane z komunikacją interpersonalną oraz prowadzeniem grupy w zakresie kontaktu, porozumiewania się, ustanawiania reguł pracy w grupie (kontrakt), prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów pracy grupowej i warsztatowej, a także rozwiązywania konfliktów. Jego postawę cechuje otwartość, akceptacja, dialogiczność i empatia.

Agnieszka Dutka

Licencjonowany terapeuta behawioralny, oligofrenopedagog, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny. Absolwentka studiów z zakresu pedagogiki specjalnej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN) oraz studiów podyplomowych z zakresu stosowanej analizy zachowania (SWPS Warszawa) oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Akademia Ignatianum). Ukończyła szereg szkoleń związanych z terapią behawioralną oraz usprawnieniem możliwości komunikacyjnych i edukacyjnych dzieci m.in. PECS, szkolenia organizowane przez fundację Synapssis oraz doskonaleniem własnych umiejętności m.in. videotrening w modelowaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną m.in w Stowarzyszeniu Ognisko, Przystanek Szkoła, Ambulatorium Terapii Behawioralnej (PSTB) oraz Szkole „Umiem”. Obecnie jest nauczycielem w Filii Nr 1 SOSW w Krakowie, prowadzi zajęcia specjalistyczne dla małych dzieci oraz ich rodziców w Klubie Rodzica (Siemacha SPOT Parent) oraz regularne konsultacje domowe (wsparcie dla rodzin w sytuacjach problemowych). Prowadziła serie wykładów dla Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN oraz Galicyjskiego Centrum Edukacji.

Jacek Kacperski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a od 1988 roku radca prawny. W roku 1991 założył własną Kancelarię Prawną, którą nadal prowadzi. Przez kilkanaście lat był Prezesem Zarządu Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie, Integracja, Rozwój”. Przez wiele lat prowadził różne formy zajęć upowszechniających znajomość prawa administracyjnego oraz prawa pracy, zarówno dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, jak i młodzieży szkolnej. Jest trenerem i wykładowcą, doświadczonym i empatycznym szkoleniowcem, który szybko nawiązuje bardzo dobry kontakt z grupą, ukazując zarówno literę jak i ducha oraz wymiar praktyczny przepisów prawa. Chętnie angażuje się w doradztwo prawne dla osób z życiowymi trudnościami, pomagając rozwiązać często skomplikowane i przez wiele lat narastające problemy w relacjach obywatel – urząd, czego przykładem było poradnictwo adresowane do uczestników Centrum Integracji Społecznej w Krakowie. Współpracuje z różnymi środowiskami oraz instytucjami i ośrodkami szkoleniowymi.

Magdalena Koczaj-Kizior

Prezes SND, pedagog, psycholog kliniczny i osobowości, czynny rodzic zastępczy zawodowy specjalistyczny dla 4 dzieci w tym z FAS/FASD. Terapeuta uzależnień, specjalista pracy z rodziną, interwent kryzysowy z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z rodzinami zastępczymi PCPR, OIK, SND – 19 lat stażu pracy w tej tematyce, kurator sądowy rodzinny i nieletnich (13 lat), ukończony kurs TZA,  TRR, terapeuta ręki, przygotowanie i praktyka diagnozy FASD/RAD, autor i trener szkoleń z zakresu pieczy zastępczej. Posiada certyfikat Studium Profilaktyki Uzależnień i Studium Metod Psychokorekcyjnych. W trakcie kursu psychoterapii systemowej rodzin OSS Kraków.

BARBARA LIS

Doradca zawodowy, pośrednik pracy, coach. Posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz dorosłych, jak również w prowadzeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.  W ostatnich latach Pani Barbara była również  zaangażowana w realizację projektów dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów. 

Z zamiłowaniem maluje, organizuje wystawy obrazów, bierze udział w plenerach i wernisażach na terenie kraju. Stosuje metodę arterapii w zajęciach aktywizujących, adresowanych do osób starszych i niepełnosprawnych.  Jako doświadczony doradca zawodowy prowadzi warsztaty dla będących w różnym wieku podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz na zlecenie innych instytucji prywatnych, państwowych czy samorządowych. Skutecznie wspiera osoby poszukujące pracy w wyborze i uzyskaniu adekwatnego dla ich kompetencji zatrudnienia.

W swoim bogatym doświadczeniu zawodowym posiada umiejętności w zakresie koordynowania zadań, rekrutacji i organizacji uczestników projektów unijnych na terenie Polski, monitorowania etapów działań, prowadzenia dokumentacji projektowej czy opracowania materiałów szkoleniowych z zakresu doradztwa zawodowego.  Legitymuje się również biegłą obsługą komputera w programach biurowych, jest przeszkolonym trenerem i mentorem oraz kierownikiem wypoczynku.

Wysoka kultura osobista, empatia i cierpliwość to cechy osobiste Trenerki, które zapewniają liczne sukcesy i skuteczność w podejmowanych przez nią przedsięwzięciach na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Artur Ławrowski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jako doświadczony nauczyciel, bibliotekarz, dyrektor szkoły integracyjnej i trener/ wykładowca w różnych ośrodkach akademickich na bieżąco podnosi i uzupełnia swoje kompetencje zawodowe, dzięki czemu posiada rozległą i aktualną wiedzę z zakresu różnych aspektów nauczania, wychowania oraz kierowania placówkami oświatowymi. Współpracuje z wieloma ośrodkami kształcącymi nauczycieli, wychowawców czy dyrektorów, prowadząc zajęcia z obszarów edukacji i wychowania takich jak: zarządzanie w oświacie, przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, w tym nowoczesne kompetencje cyfrowe w procesie edukacji. Uzyskał tytuł edukatora z zakresu zarządzania w oświacie oraz eksperta w obszarze awansu zawodowego nauczycieli nadanego przez MEN. Jako trener prowadził zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, Akademii Krakowskiej, w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University oraz Wyższej Szkole HUMANITAS, a także w ośrodkach kształcenia nauczycieli, takich jak Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji, IBC Kraków czy WOM w Krakowie. Podczas ponad 30-letniej pracy zawodowej przygotował i wyszkolił wiele roczników nauczycieli i wychowawców z całej Polski, zarówno podczas zajęć stacjonarnych, realizowanych w formie wykładów, warsztatów czy konferencji, jak i online. Pogoda ducha i poczucie humoru połączone z prawdziwą troską o tworzenie jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży – w tym z niepełnosprawnościami – sprawiają, że Artur Ławrowski jest ekspertem często zapraszanym do realizacji różnorodnych lokalnych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych. 

Krzysztof Malec

Absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z organizacji pomocy społecznej. Przez 30 lat pracował w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Krakowie jako interwent kryzysowy, a przez ostatnią dekadę pełnił stanowisko dyrektora ośrodka oraz przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Krzysztof Malec swoją wiedzą oraz doświadczeniami dzieli się ze studentami, prowadząc zajęcia dydaktyczne na kilku uczelniach w zakresie  interwencji kryzysowej, jak również szkolenia adresowane dla policjantów, kuratorów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, interwentów kryzysowych z innych ośrodków, z zakresu szeroko rozumianej przemocy: przemoc w rodzinie, gwałt, przemoc seksualna wobec dzieci,  problematyka samobójstw, kryzysy rodzinne – małżeńskie, pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, utrata – żałoba, pomoc ofiarom katastrof – klęsk żywiołowych, przemoc rówieśnicza oraz szkolenia dotyczące realizacji –  Procedury „Niebieskie Karty”.

Jest autorem publikacji: ,,Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie”, „Pandemia w świetle teorii kryzysu” w książce  „Dzienniki Stanu Pandemii” –   Nomos  Instytut Literatury Kraków 2021. W 2016 roku – odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaką „Honoris Gratia” – zasłużony dla Miasta Krakowa.

Justyna Małek

Psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania, wykładowca akademicki. Posiada 19-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i ich rodzicami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie, współpracując z ośrodkami pomocy społecznej, stowarzyszeniami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami szkolenia nauczycieli. Obecnie jest dyrektorem Terapeutycznego Przedszkola im.ks. Stanisława Fiołka przy Stowarzyszeniu „Radość” w Dębicy oraz Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajmuje się diagnozą psychologiczną i pedagogiczną parcjalnych i globalnych zaburzeń rozwoju, diagnozą inteligencji, diagnozą funkcjonalną, diagnozą trudności w czytaniu i pisaniu itp. Podczas działań diagnostycznych najważniejsze jest dla niej dziecko i jego komfort. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i uzyskuje nowe uprawnienia do narzędzi diagnostycznych wzbogacając swój warsztat pracy.

Justyna Pochodaj

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, terapeuta integracji sensorycznej. członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Pani Justyna ukończyła Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne. Obecnie słuchacz studiów podyplomowych na kierunku: Neuropsychologia kliniczna i diagnoza neuropsychologiczna w ujęciu praktycznym. Dotychczasowo Pani Justyna zdobywała doświadczenie w Gminnym Ośrodku Kultury, na Koloniach, w Przedszkolu Integracyjnym oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W swojej pracy Pani Justyna łączy elementy Terapii Integracji Sensorycznej z elementami Terapii Psychologicznej, dostosowując ją do aktualnych potrzeb dziecka. Pani Justyna w swojej pracy wykorzystuje elementy m.in. terapii odruchów dynamicznych i posturalnych oraz odruchów ustno- twarzowych wg metody MNRI, terapii neurotaktylnej, terapii neuropsychologicznej, masażu klasycznego, terapię treningu uważności, terapia metodą „settingu w pudełku”, kinezjoterapii metodą Dennisona, terapii metodą C. Delacato, terapii metodą Growth through Play System, terapii metodą „3i”, terapii metodą komunikacji alternatywnej „makaton”, terapii metodą pedagogiki cyrku, terapii metodą planu daltońskiego, terapii metodą Weroniki Sherborne.

Danuta Poważa

Psycholog, trener, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi pracując w Komendzie wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie realizowała zadania dotyczące organizacji szkoleń i konferencji z zakresu praw człowieka, sytuacji kryzysowych, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, pracy z ofiarami przemocy,  wydarzeń traumatycznych i katastrof. Pracowała jako członek różnorodnych komisji z zakresu etyki zawodowej, problematyki antydyskryminacyjnej, wielokulturowości i przestępstw o różnych podłożach. Będąc na Śląsku sprawowała pomoc oraz opiekę psychologiczną nad rodzinami  ofiar w sytuacjach nadzwyczajnych ( jak np. wypadki w kopalniach węgla, zawiadomienia o śmierci nagłej). Uczestniczyła w pełnieniu misji pokojowej sił polskich w ramach ONZ w Kosowie, uprzednio rekrutując do niej policjantów, spełniających określone wymagania i posiadających wysoki kompetencje zawodowe. Danuta Poważa posiada doświadczenie w prowadzeniu działań antykorupcyjnych oraz realizacji  szkoleń dla mundurowych i cywilnych pracowników policji.  Brała udział w przedsięwzięciach z podmiotami poza policyjnymi  oraz rządowymi i samorządowymi, tworząc programy i procedury antydyskryminacyjne,  a także biorąc udział we wdrażaniu rządowych programów z zakresu praw człowieka oraz w międzynarodowym projekcie pn.: Human Rights – common obligations and different problems in Police training systems. Posiada doświadczenie z zakresu autoprezentacji oraz redagowania pism, notatek i komunikatów prasowych z działań policji i dowódców wysokiego szczebla w różnych obszarach konfliktów lub zagrożeń. Potrafi pracować pod presją czasu, emocji, zagrożeń, rozumie zachowania i prowadzi poradnictwo dla ofiar różnego rodzaju przestępstw, katastrof, traumatycznych doświadczeń i przeżyć. Bogate doświadczenie zawodowe oraz umiejętność rozpoznania potrzeb jednostki w stanie zagrożenia, empatia i wysoka kultura osobista trenerki gwarantują wysoki poziom realizowanych przez nią  szkoleń, warsztatów wykładów oraz poradnictwa indywidualnego

Krystyna Węcław

Absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie i specjalistka z zakresu pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem surdopedagogiki, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od wielu lat współpracuje z różnymi ośrodkami edukacyjnymi, prowadząc zajęcia dla nauczycieli na podyplomowych studiach kwalifikacyjnych, prezentując tam, dzięki bogatemu doświadczeniu w pracy nauczycielskiej, metody terapii dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, problemy adaptacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w sytuacjach szkolnych, teoretyczno-praktyczne aspekty dydaktyki specjalnej, metodykę nauczania i wychowania osób głębiej upośledzonych.  Posiada znajomość technik i metod wykorzystywanych w terapii, analizowania i diagnozowania trudności dzieci, dobierania materiałów, strategii i metod, a także poszukiwania sposobów rozwiązywania pojawiających się sytuacji problemowych i wyzwań w procesie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Takt, empatia i wysoka kultura osobista to cechy trenerki, które sprawiają, że prowadzone przez nią zajęcia cieszą się uznaniem studentów, nauczycieli, a także podopiecznych – dzieci ze spektrum autyzmu.