Pedagogika resocjalizacyjna

Opis studiów

Studia podyplomowe Pedagogika resocjalizacyjna mają charakter kwalifikacyjny  –  nadają kwalifikacje  w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Koszt

3900
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 3 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
  • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
  • Resocjalizacja w teorii i praktyce
  • Aktualne problemy i współczesne koncepcje pedagogiki resocjalizacyjnej
  • Dewiacje społeczne – profilaktyka i zapobieganie
  • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
  • Podstawy kryminologii z elementami wiktymologii
  • Prawne podstawy funkcjonowania systemów resocjalizacji
  • Konstruowanie indywidualnych programów resocjalizacyjnych
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
  • Pomoc rodzinie i poradnictwo wychowawczo-resocjalizacyjne
  • Edukacja włączająca uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
  • Warsztat pracy pedagoga szkolnego i pedagoga resocjalizacyjnego
  • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w placówkach resocjalizacyjnych
  • Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym
  • Metody twórczej resocjalizacji
  • Metodyka pracy z kuratora sądowego
  • Superwizja w resocjalizacji

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej – w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych (ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich) oraz w instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.).

Słuchacze nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu twórczej resocjalizacji.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl