Edukacja włączająca

Opis studiów

Studia na kierunku Edukacja włączająca  mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.u. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży nie-pełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz.1578 ze zm.).

Celem studiów podyplomowych Edukacja włączająca jest przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( SPE) w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Koszt

3600
 • Kraków
 • Możliwość wpłaty w dwóch ratach
 • 3 semestry
 • Stacjonarnie i zdalnie
 • Zajęcia: piątki: 16:30-20:00 oraz soboty 09:00-17:00
Zakres tematyczny:
 • Teoretyczne i prawne podstawy edukacji włączającej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Podstawy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób ze szczególnymi uzdolnieniami
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z dysfunkcja wzroku i dysfunkcją słuchu
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością sensoryczną
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją i chorobami przewlekłymi
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z zaburzeniami emocjonalnymi
 • Metodyka kształcenia w grupie zróżnicowanej osób z niedostosowanych społecznie
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Psychopedagogiczne podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
 • Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe online Edukacja włączająca skierowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych 5 letnich magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.

Ukończenie studiów podyplomowych uprawnia do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Absolwenci studiów licencjackich, po ukończeniu studiów podyplomowych, otrzymują kwalifikacje do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. Absolwent studiów magisterskich, po ukończeniu studiów podyplomowych, otrzymuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska  nauczyciela pedagoga specjalnego we wszystkich typach szkół, w tym do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczny.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię.

Biorę udział

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy także telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl