Rady pedagogiczne

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją szkoleń dla grona pedagogicznego:

Opieka i wychowanie

 • Depresja, samookaleczanie, myśli samobójcze. Jak reagować?
 • Efektywna współpraca z rodzicami w szkole
 • Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży, zasady powoływania i działalności Szkolnych Zespołów Interwencji Kryzysowej 
 • Jak pomóc uczniom radzić sobie z emocjami, lękiem, stresem i sytuacjami kryzysowymi?
 • Kształtowanie prozdrowotnych postaw ucznia.
 • Metody i techniki nauczania wspierające rozwój ucznia.
 • NVC – porozumiewanie bez przemocy w praktyce szkolonej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praca metodą projektu
 • Profilaktyka zagrożeń w sieci. Jak edukować dzieci i młodzież?
 • Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole.
 • Rola nauczyciela w rozpoznawaniu i reagowaniu na przemoc domową wobec dziecka. Procedura „Niebieskie Karty”
 • Różnorodność kulturowa w szkole i klasie.
 • Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela
 • Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
 • Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów
 • Zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w sytuacji trudnej, kryzysowej.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami

 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Seksualność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Praca z uczniem z nadpobudliwością ruchową w klasie.
 • Praca z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Praca z uczniem z zespołem FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej.
 • Stosowana Analiza Zachowań w pracy z Uczniem z ASD.
 • IPET i WOPFU w praktyce.
 • Uczeń z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Rozwój osobisty nauczyciela

 • Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.
 • Mindfulness – trening uważności dla nauczyciela.
 • Motywacja w pracy nauczyciela.
 • Nauczyciel w roli mentora.
 • Praca zespołowa nauczycieli z elementami coachingu.
 •  

Szukasz innego szkolenia?


Jeśli wśród zaproponowanej tematyki nie znajdą Państwo szkolenia odpowiadającego swoim potrzebom, zapraszamy do kontaktu. Dzięki współpracy z różnymi specjalistami, trenerami i metodykami jesteśmy w stanie przygotować szkolenie o tematyce określonej przez szkołę i odpowiadające indywidualnym oczekiwaniom.
SZKOLENIA DLA GRONA PEDAGOGICZNEGO

W pakiecie

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Zanim przystąpimy do realizacji szkolenia przeprowadzamy krótką konsultację określając potrzeby i oczekiwania zamawiającego.

Chcę skorzystać z oferty

+48 668 125 036

Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy telefonicznie oraz e-mailowo:
 
biuro@centrummodi.pl